Powrót

Regulamin konkursu 2023 “Cechini – pij najlepsze minerały” 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą “Piję najlepsze minerały z Cechini” przez CECHINI-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ZAZAMCZE 23, 33-370 MUSZYNA.

1.2 Organizatorem Konkursu jest CECHINI-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,ul. ZAZAMCZE 23, 33-370 MUSZYNA, wpisana do KRS pod numerem:  0000179728.

Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

1.3 Konkurs jest ogłoszony i prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook pod adresem: www.facebook.com (dalej „Portal Facebook”) na stronie internetowej stanowiącej tzw. fanpage marki Cechini: https://www.facebook.com/cechini.muszyna, a także za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram pod adresem: www.instagram.com na kanale: https://www.instagram.com/cechini_muszyna/

1.4 Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, zarządzany ani bezpośrednio powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami Portalu Facebook i Portalu Instagram, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem Portalu Facebook lub Portalu Instagram są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Portalowi Facebook lub Portalowi Instagram. W związku z powyższym, Portal Facebook ani Portal Instagram nie odpowiadają wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagród. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do podmiotu zarządzającego lub będącego właścicielem Portalu Facebook lub Portalu Instagram.

1.5 W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyraźnie zastrzega, że w treści zgłoszeń konkursowych oznaczanie innych użytkowników Portalu Facebook lub Instagram nie jest nakazane a dobrowolne. Organizator nie będzie w żaden sposób premiował (wynagradzał) takich działań w Konkursie (działania takie np. nie zwiększają szans Uczestników na zdobycie nagrody).

 

2.OKRES TRWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.09.2023 r. o godzinie 16:00:00 i zakończy się w dniu 15.11.2023 r. o godzinie 23:59:59 (“Okres trwania Konkursu”) – jest to okres przyjmowania zgłoszeń do Konkursu i wykonania zadania konkursowego. Dla uchylenia wątpliwości, Organizator informuje, że Okres trwania Konkursu nie obejmuje terminu na ocenę nadesłanych zgłoszeń, rozstrzygnięcia Konkursu, przekazania nagród i okresu postępowania reklamacyjnego.

2.2 Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w Okresie trwania Konkursu, tj. od dnia od 15.09.2023 r. od godz. 16:00:00 do dnia 15.11.2023 r. do godz. 23:59:59.

2.3 Rozstrzygnięcie Konkursu, tj. wskazanie zwycięzców nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia Okresu trwania Konkursu.

2.4 Po zakończeniu Okresu trwania Konkursu i rozstrzygnięciu Konkursu, zwycięzcy, którzy zgłosili do Konkursu za pośrednictwem Portalu Facebook zostaną poinformowani o wygranej w odpowiedzi na ich komentarz umieszczony pod postem konkursowym, a dodatkowo w wiadomości prywatnej wysłanej im na konto facebook z którego zostało przesłane przez nich zgłoszenie. Zwycięzcy, którzy zgłosili się do Konkursu za pośrednictwem Portalu Instagram zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem odpowiedzi na ich komentarz pod postem konkursowych, oraz w wiadomości prywatnej wysłanej im na konto instagram z którego zostało przesłane przez nich zgłoszenie. Dodatkowo do końca dnia 15.11. 2023 r. na portalu facebook zostanie opublikowany wpis, w którym zostaną opublikowane treści nagrodzone w konkursie. Autorzy treści zostaną podpisani imieniem, a także pierwszą literą nazwiska.  Osoby nagrodzone zobowiązują się skontaktować z organizatorem konkursu pod adresem: kontakt@cechini-muszyna.pl w celu otrzymania nagrody, w przypadku braku otrzymania wiadomości ze strony organizatora konkursu.  Pozwoli to uniknąć nieporozumień wynikłych przykładowo w sytuacji nieotrzymania przez osobę wygraną informacji o wygranej.

2.5 Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.6 W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne będące zarejestrowanymi użytkownikami Portalu Facebook lub Instagram (dalej „Uczestnik”).

2.7 Jeden Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem jednego konta, z którego korzysta w Portalu Facebook lub Instagram. Jeden Uczestnik nie może przesłać do Konkursu więcej niż jednego zgłoszenia.

2.8 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 15.09.2023r. do dnia 15.11.2023 r.:

  1. wykonać zadanie konkursowe, co stanowi jednocześnie zgłoszenie osoby, która je wykonała do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”);
  2. do czasu rozstrzygnięcia Konkursu posiadać aktywne i publicznie dostępne konto w Portalu Instagram lub posiadać aktywne i publicznie dostępne konto w Portalu Facebook, zarejestrowane na swoje imię i nazwisko;
  3. zapoznać się z treścią Regulaminu.

2.9 W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich lub wysyłanie Zgłoszeń Konkursowych za pośrednictwem kont fikcyjnych.

2.10 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora i Zleceniodawcy oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie najbliższych rodzin wszystkich wskazanych wyżej osób, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2.11 Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego jest związany warunkami Regulaminu.

2.12 Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

2.13 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia w Konkursie oświadcza, że:

  1. zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść;
  2. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z jego udziałem w Konkursie, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

 

  1. WARUNKI WYKONANIA ZADANIA KONKURSOWEGO

3.1 Zadanie Konkursowe polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu opublikowanym pod postem konkursowym na portalu facebook lub instagram.

3.2 Post / komentarz udzielony przez uczestnika musi być postem publicznym.

3.3 Uczestnik decyduje czy chce wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Portalu Facebook, czy też alternatywnie na Portalu Instagram.

3.4 Jeden uczestnik nie może równocześnie udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe zarówno na profilu instagram jak też na profilu facebook. Należy wybrać odpowiednią dla siebie platformę.

3.5 Prawidłowe opublikowanie komentarza jest koniecznym warunkiem do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika.

 

  1. ZADANIE KONKURSOWE

4.1. Postanowienia ogólne

  1. powinno być zgodne z dobrymi obyczajami, a także wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obiektywnie niemoralne, w tym od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, w tym poprzez nawiązywanie do uprzedzeń rasowych, etnicznych, religijnych lub innych;
  2. nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich;
  3. nie może w żadnym wypadku prezentować lub nawoływać do zachowań ryzykownych, zagrażających życiu lub zdrowiu;
  4. nie może również zawierać nazw, odniesień, logotypów innych marek, firm, w szczególności konkurencyjnych wobec marki  “Cechini Muszyna”.

4.2 Dokonywanie przez Uczestników Zgłoszeń Konkursowych jest możliwe wyłącznie w Okresie trwania Konkursu.

4.3 Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu

  1. Zadania Konkursowe zgłoszone przez Uczestników w ramach Konkursu zostaną zebrane przez Organizatora z Portalu Facebook i Portalu Instagram, a następnie zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora (dalej „Jury”). Jury składać się będzie z 3 osób wyznaczonych przez Organizatora. Posiedzenie Jury odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia Okresu trwania Konkursu.
  2. Jury dokonuje oceny zgodności Zgłoszenia Konkursowego z postanowieniami Regulaminu, a także wybiera najlepsze Zadania Konkursowe i wyłania zwycięzców Konkursu. Kryterium wyboru najlepszych Zadań Konkursowych przez członków Jury stanowią: – merytoryczność, – wartość edukacyjna, – pomysłowość, – odkrywczość, – ciekawość z merytorycznego i edukacyjnego punktu widzenia.
  3. Spośród prawidłowo zgłoszonych Zadań Konkursowych, Jury wybierze najlepsze propozycje oraz nagrodzi Uczestników (dalej „Zwycięzcy”), którzy je opublikowali.
  4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Jury najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Okresu trwania Konkursu.

 

  1. NAGRODY

5.1 Organizator przewiduje w Konkursie następujące nagrody dla Zwycięzców Konkursu:

Nagroda główna: rower Romet Rambler R9.4

1 x zegarek Huawei Watch GT 3 Pro ( 46mm) sport

1 x zegarek Garmin Venu 2 plus

2 x zegarek Huawei Watch GT 3 ( 46mm) Active

Nagrody pocieszenia :

2 x leżak z logo firmy

20 x bidonów z logo

10 x ręcznik z logo

10 x parasol z logo

5.2 Nagrody wydane w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

5.3 W ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia wyników Konkursu, Zwycięzcy, którzy zgłosili się do Konkursu za pośrednictwem Portalu Facebook oraz Instagram zostaną poinformowani o wygranej w poście administratora Fanpage’a, na portalu Facebook marki Cechini opublikowanym w odpowiedzi na przesłane przez nich zgłoszenie.

5.4 W odpowiedzi na wiadomość o wygranej Zwycięzcy nagród zobowiązują się do przesłania
Organizatorowi następujących dokumentów:

  1. oświadczenia zwycięzcy o jego danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody, numer telefonu, nazwa użytkownika na Portalu Facebook lub Instagram, numer PESEL oraz adres e-mail;
  2. podpisane czytelnie oświadczenia zwycięzcy o poniższej treści (wymagany podpis pod każdym oświadczeniem):
  3. “Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w konkursie pt. “Cechini nie piję byle czego” zapoznałem się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłem (wyraziłam) zgodę na jego treść”,
  4. „Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Potwierdzam, że wyraziłem (wyraziłam) zgodę na wykorzystywanie treści mojego zgłoszenia konkursowego w ww. Konkursie na potrzeby promocji i reklamy produktów marki Cechini Muszyna, w tym zwłaszcza na publikowanie jej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych ww. marki. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. “Cechini nie piję byle czego” z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przystąpienia do konkursu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na Organizatora – autorskie prawa majątkowe do mojego wpisu nagrodzonego w Konkursie na polach eksploatacji wskazanych w tym oświadczeniu.

 

5.5 Niezachowanie terminu o którym mowa w punkcie 5.5 tegoż Regulaminu, podanie nieprawidłowego adresu lub wymaganych informacji, a także dokonanie innych jeszcze uchybień przez Zwycięzcę, powodujących niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do odebrania Nagrody, a Nagroda pozostaje wówczas własnością Organizatora.

5.6 Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców przez Fundatora Nagród kurierem na adres korespondencyjny podany przez Zwycięzcę w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania od danego Zwycięzcy wymaganych informacji lub dokumentów. Fundator skontaktuje się ze zwycięzcami w celu: powiadomienia o wysyłce wody.

5.7 Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie Uczestnikowi równowartości Nagrody.

5.8 Zwycięzca może zrezygnować z Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Zwycięzca traci prawo do Nagrody bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora (lub Zleceniodawcy).

 

  1. NADZÓR ORGANIZATORA

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy zgłosili wspólnie Zadanie Konkursowe (a Zadanie takie nie będzie brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie), bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, którzy zgłosili wspólnie Zadanie Konkursowe, jeżeli działania Uczestników są sprzeczne z prawem, w tym stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub Regulaminem, jak również Uczestników:

  1. którzy nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  2. którzy wykorzystują różne konta na Portalu Facebook lub Portalu Instagram do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników, w szczególności zakładają fikcyjne konta w Portalu Facebook lub Portalu Instagram, przejmują cudze konta w Portalu Facebook lub Portalu Instagram;
  3. jeżeli w stosunku do ich Zadania Konkursowego zostały zgłoszone uzasadnione roszczenia osób trzecich dotyczące naruszenia ich praw,
  4. jeżeli Zadanie Konkursowe nie spełnia kryteriów określonych w Regulaminie lub nie zostało zgłoszone w sposób zgodny z warunkami określonymi w Regulaminie.
  5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, lub poinformowaniu Uczestnika o utracie Nagrody lub wykluczeniu z Konkursu Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową lub korespondencję prywatną za pośrednictwem Portalu Facebook lub Portalu Instagram). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

 

  1. PRAWA DO ZADAŃ KONKURSOWYCH

7.1 Uczestnik z chwilą publikacji komentarza pod postem wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego treści w sposób umożliwiający Organizatorowi (i upoważnionym przez niego podmiotom w tym Fundatorowi Nagród) korzystanie z Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym na polach eksploatacji wskazanych poniżej.

7.2 Uczestnicy zgłaszający Zadanie Konkursowe oświadczają i zapewniają, że:

  1. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw ich indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że zostało stworzone na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie i nie było wcześniej publikowane, a także, że przysługują im wszelkie prawa do Zadania Konkursowego (w tym autorskie prawa majątkowe) i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz innych podmiotów, a rozporządzanie prawami do Zadania Konkursowym po jego zgłoszeniu do Konkursu nie wpłynie na uprawnienia Organizatora (i podmiotów przez niego upoważnionych).
  2. Korzystanie z Zadania Konkursowego przez Organizatora i podmiotów przez niego upoważnionych (w tym Fundatora Nagród) dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz w innych celach i na inne sposoby wskazane w Regulaminie, lub przez osoby upoważnione przez Organizatora i podmiotów przez niego upoważnionych zgodnie z Regulaminem nie zagrozi naruszeniem ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania, ani nie będzie wymagało od Organizatora lub podmiotów przez niego upoważnionych uiszczania jakichkolwiek opłat.

 

7.3 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora  będącego tym samym Fundatorem Nagród z tytułu niezgodności z prawdą powyższych oświadczeń i zobowiązuje się zwolnić Organizatora oraz Fundatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, jak również ponieść koszty związane z prowadzeniem takiego postępowania sądowego.

7.4 Z chwilą przystąpienia do konkursu Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorium, z prawem do udzielania sublicencji, do korzystania ze zgłoszonego przez Zwycięzców w ramach Konkursu Zadania Konkursowego w całości lub we fragmentach, w tym zawartych w nim wkładów twórczych i artystycznych wykonań, na wszelkich polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 i art. 86 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych lub innych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera,
  2. w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet w szczególności na stronach internetowych lub fanpage’ach Zleceniodawcy, w sieciach multimedialnych, komórkowych i telefonicznych, internetowych, w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych;
  3. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych a także reemitowanie,
  4. eksploatacja za pomocą technologii, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych, w mediach strumieniowych, catch up TV, streaming, simulcasting, webcasting, peer to peer, bannery, thumbnails, framing, radio i telewizja internetowa;
  5. wykorzystanie w celach reklamowych i promocyjnych we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet,
  6. łączenie z innymi utworami, w tym audiowizualnymi, przedmiotami praw pokrewnych, w tym artystycznymi wykonaniami, a także innymi przedmiotami praw własności intelektualnej, w tym znakami towarowymi.

7.5 Zwycięzcy nagród w ramach licencji, o której mowa powyżej zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego wobec Organizatora (jego następców prawnych oraz podmiotów przez nie upoważnionych do korzystania z Zadania Konkursowego, a także, upoważniają Organizatora do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego, w szczególności do decydowania według uznania Organizatora o anonimowym rozpowszechnianiu Zadania Konkursowego lub oznaczeniu autorstwa Zadania Konkursowego (lub jego fragmentów) imieniem i pierwszą literą nazwiska Zwycięzcy.

7.6 Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora (z prawem do upoważniania innych podmiotów) do wykonywania praw zależnych do Zadania Konkursowego, w tym dokonywania opracowań Zadania Konkursowego (w szczególności jego modyfikacji, przeróbek i zmian) jak i do korzystania z i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie

7.7 Uczestnicy wyrażają zgodę na to, że Organizator oraz inne podmioty zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu mają prawo do korzystania z opublikowanego przez nich Posta oraz ze zgłoszonego przez nich Zadania Konkursowego (w całości lub we fragmentach) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji Zadań Konkursowych na stronach internetowych (w tym na Fanpage’u lub w Portalu Instagram ), informowania o przyznaniu Uczestnikowi Nagrody w Konkursie jak i informowania o wynikach Konkursu w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie, na stronach internetowych, w tym w mediach społecznościowych. Organizator oraz upoważnione przez niego podmioty ma również prawo do korzystania z Zadania Konkursowego (w całości lub we fragmentach) w celach wewnętrznych, szkoleniowych i archiwalnych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych lub w celu promocji marki Cechini na portalach Facebook oraz Instagram.

7.8 Organizator oraz upoważnione przez niego podmioty mogą przenieść prawa lub zgody w odniesieniu do Zadań Konkursowych udzielone na podstawie niniejszego Regulaminu, na spółki z grupy kapitałowej, do której należy Organizator lub podmioty upoważnione przez Organizatora.

7.9 Z chwilą wydania nagrody głównej w Konkursie Zwycięzca przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojego zgłoszenia (zwycięskiego Zdjęcia) jako utworów – na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wymienionych w tym Regulaminie.

 

  1. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

8.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest CECHINI-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ZAZAMCZE 23, 33-370 MUSZYNA.

Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu.

8.3 Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród jest Organizator oraz podmioty przez niego upoważnione.

8.4 Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Konkursu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu

 

  1. REKLAMACJE

9.1 Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi reklamację do dnia  15.11.2023 r. (decyduje data wpływu do Organizatora).

9.2 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Cechini nie piję byle czego, 15.11.2023 r.” . Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamacje mogą być składane pod adresem email: kontakt@cechini-muszyna.pl

9.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Organizator może ponadto poinformować o decyzji za pośrednictwem wiadomości mailowej.

9.4 Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 

  1. Postanowienia końcowe

10.1 Regulamin konkursu jest dostępny na Fanpage’u Cechini Muszyna (Facebook), a także na stronie www.cechini-muszyna.pl

10.2 Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu jak i informacje o Konkursie mogą znajdować się na materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu np. w formie plakatów promocyjnych. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

10.3 W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa – Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu, wprowadzenia istotnych zmian w związku z funkcjonowaniem Fanpage’a, Portalu Facebook lub Portalu Instagram wynikających z jej/ich rozwoju lub postępu technologicznego, zwiększenia możliwości zdobycia Nagród lub zwiększenia liczby Nagród/Zwycięzców. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje stosowną informację na Fanpage’u na tablicy Cechini Muszyna ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że powyższa zmiana nie będzie naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będzie pogarszać warunków Konkursu. W przypadku ww. zmiany, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

10.4 Nagroda nieodebrana w terminie z winy zwycięzcy lub osoby wykluczonej z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostaje własnością Organizatora.

10.5 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.

10.6 Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

10.7 Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

  • OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY

 

W związku z wygraną w konkursie: “Piję najlepsze minerały z Cechini” organizowanym przez CECHINI-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ZAZAMCZE 23, 33-370 MUSZYNA udzielam Organizatorowi następujących informacji oraz podpisuję poniższe oświadczenia, zgody i upoważnienia: 

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY

 

NUMER TELEFONU

 

PESEL

 

ADRES E-MAIL

 

NAZWA UŻYTKOWNIKA NA PORTALU FACEBOOK LUB INSTAGRAM

 

  • OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY (podpisanie wszystkich oświadczeń jest warunkiem wydania nagrody):

“Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w konkursie pt. “Cechini nie piję byle czego” zapoznałem się z regulaminem tego Konkursu i wyraziłem (wyraziłam) zgodę na jego treść”,

….. (data i podpis) 

„Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia w ww. Konkursie. Powstałe w związku z moim udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Potwierdzam, że wyraziłem (wyraziłam) zgodę na wykorzystywanie treści mojego zgłoszenia konkursowego w ww. Konkursie na potrzeby promocji i reklamy produktów marki Cechini Muszyna, w tym zwłaszcza na publikowanie jej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych ww. marki. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. “Cechini nie piję byle czego” z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przystąpienia do konkursu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, przenoszę na Organizatora – autorskie prawa majątkowe do mojego wpisu nagrodzonego w Konkursie na polach eksploatacji wskazanych w tym oświadczeniu. 

 

………………………………………………(data i podpis)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych („Dane”) uczestników konkursu pt. “Cechini nie piję byle czego” jest CECHINI-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ZAZAMCZE 23, 33-370 MUSZYNA
  2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych napisz e-mail na adres: kontakt@cechini-muszyna.pllub zadzwoń pod numer: 18 571 90 67
  3. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. zwłaszcza w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wysłania nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Konkursu wobec jej uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu.
  4. Twoje dane osobowe są ujawniane następującym kategoriom podmiotów: organizatorowi Konkursu (Cechini Muszyna), któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu, a także innym podmiotom, przy pomocy których przeprowadzany jest Konkurs (podwykonawcy), np. firmy kurierskie, za pośrednictwem których następuje wydanie nagród w Konkursie, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz usługi prawne itp. Twoje dane ujawniane są innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Partnerom zaangażowanym w przeprowadzenie Konkursu ujawniane są tylko niezbędne dane.
  5. Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić.
  6. Dla celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu dane osobowe uczestników przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń w związku z uczestnictwem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;
  7. W każdym przypadku dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ administrator musi być w stanie wykazać, że przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  8. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • prawo do poprawiania danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do żądania usunięcia danych;
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Wygrani :

 

Gadżety

Gabriela M.

Agata B.

Sylwia D.

Patrycja G.

Paulina J.

Mateusz P.

Maciej P.

Agnieszka Sz.

Agata J.

Piotr K.

Anna N.

Artur Z.

Barbara Z.

Paweł M.

Justyna D.

Marek Z.

Wojciech K. – Rower Romet Rambler R9.4

Sylwia Z. – Zegarek Garmin Venu 2 plus

Michał R. – Zegarek Huawei Watch GT 3 Pro

Paweł K. – Zegarek Huawei Watch GT 3 Pro

Marcin S. – Zegarek Huawei Watch GT 3

 

Dziękujemy za udział w konkursie.

Zespół Cechini Muszyna