Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies”
w serwisie internetowym www.cechini-muszyna.pl

Polityka prywatności

Informacje ogólne
Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym www.cechini-muszyna.pl (dalej jako „Serwis Internetowy” lub ,,Serwis”).
Administratorem danych osobowych (dalej również jako: ,,Administrator”) jest
Cechini – Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zazamcze 23, 33-370 Muszyna, NIP: 7343007034.
Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: ,,RODO”.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników Serwisu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem usług dostępnych na stronie internetowej Serwisu nie są osoby poniżej 16 roku życia.

Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.

W Serwisie mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzi społecznościowe, w tym, w szczególności umożliwiające użytkownikowi logowanie się do konta w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych, takich jak: Facebook.com, Twitter.com. Google.com czy LinkedIn.com, jak również umożliwiających podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W takim przypadku Administrator i dostawca wtyczki są współadministratorami danych osobowych.

Dane osobowe
Administrator danych osobowych – możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
a. poczty elektronicznej: kontakt@cechini-muszyna.pl
b. poczty tradycyjnej: Cechini – Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zazamcze 23, 33-370
c. telefonu: 018 571-90-67, 018 471-90-68

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

a. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta w Serwisie) – w tym celu przetwarzamy głównie dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło. Jeżeli rejestracja konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn) zbieramy Twoje imię i nazwisko;

b. świadczenia usług i dostarczania funkcjonalności wymagających założenia konta– w tym celu przetwarzamy Twoje dane podane w koncie;

c. świadczenia usług i dostarczania funkcjonalności zarówno wymagających jak i niewymagających założenia konta w Serwisie- przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie Internetowym;

d. statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu Internetowego – w tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

e. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w Serwisie, w tym przy założeniu konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

f. rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania użytkowników – w tym celu przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, oraz pytaniach zawartych w innej formie. W tym celu przetwarzamy też niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w koncie, jak również dane dotyczące innych świadczonych przez nas usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku, pytania oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg, wniosków i pytań;
g. marketingu naszych towarów i usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu – w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie Internetowym, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików „cookies”,
a w szczególności historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie Internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi, w tym personalizowanymi reklamami poza Serwisem Internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwis Internetowy. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących plików „cookies” w dalszej części tego dokumentu;

h. organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty – w tym celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

i. badania rynku, opinii, dokonywania pomiarów i prowadzenia statystyk przez nas lub naszych partnerów – w tym celu wykorzystujemy dane takie jak: Twoje dane podane w koncie tj. adres e-mail. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Spersonalizowane reklamy oraz wtyczki społecznościowe

Dla pełnej jasności dokonywanych przez nas czynności, jeszcze raz, szczególnie zwracamy uwagę, że Administrator może wykorzystywać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych reklam, w tym z wykorzystaniem narzędzi oraz plików cookies podmiotów trzecich, co szerzej zostało wskazanej w dalszej części niniejszego dokumentu dot. cookies.

Z uwagi na wykorzystanie w Serwisie Internetowym tzw. wtyczek społecznościowych, w tym umożliwiających klientowi logowanie się do konta w Serwisie z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych, takich jak: Facebook.com, Twiter.com czy Google.com, jak również podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich poleceniach w ramach swojego konta u dostawcy danego portalu, dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W momencie odwiedzenia przez Ciebie naszego Serwisu Internetowego, przeglądarka z której korzystasz może dokonywać bezpośredniego połączenia z serwerami podmiotów dostarczających te wtyczki/narzędzia, przez co podmioty te otrzymują informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony oraz m.in. Twój adres IP. Informacje takie mogą być przesyłane bez względu na to czy posiadasz konto w serwisie takiego podmiotu oraz czy jesteś do niego aktualnie zalogowany. Jeśli posiadasz konto u takiego podmiotu oraz jesteś do niego zalogowany, dodatkowo informacja ta może zostać powiązana i przypisana do Twojego konta w serwisie społecznościowym. W przypadku skorzystania z wtyczki, w tym w szczególności wykorzystania Twojego konta w serwisie zewnętrznego podmiotu do logowania się do konta w naszym Serwisie, informacje o tym mogą być również przesyłane bezpośrednio do tego podmiotu. Pewne treści mogą być też publikowane w ramach Twojego profilu w serwisach społecznościowych i widoczne dla innych użytkowników takich portali, w tym w szczególności tych z którymi nawiązujesz relacje.

Jeśli nie chcesz aby dostawcy wtyczek/narzędzi/serwisy społecznościowe przyporządkowywały Twoje dane zebrane w trakcie Twoich odwiedzin w naszym Serwisie Internetowym do Twojego profilu u danego dostawcy, to przed wizytą na stronie naszego Serwisu zadbaj o wylogowanie się z tego serwisu społecznościowego. Pamiętaj, że możesz również uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie mechanizmy w ramach przeglądarki z której korzystasz – zgodnie z jej ustawieniami.

Administrator stara się dochowywać wszelkiej staranności w celu wyboru wyłącznie oprogramowania, w tym w/w wtyczek, pochodzących od renomowanych podmiotów, które szeroko określają swoje zasady ochrony danych osobowych.

Cele, zakres i zasady gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych przez te podmioty znajdziesz w ich zasadach ochrony prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z nimi, znajdziesz je m.in. pod następującymi adresami:
http://www.facebook.com/policy.php;
https://twitter.com/en/privacy;
https://policies.google.com/privacy;
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

a. dane kontaktowe (formularz kontatkowy);
b. dane dotyczące aktywności w Serwisie Internetowym, w tym w zakresie dodawania komentarzy na stronie Serwisu;
c. dane związane z kontem w Serwisie Internetowym;
d. dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
e. dane dotyczące usług marketingowych (newsletter).

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla użytkownika Serwisu.

Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
a. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
b. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
c. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, adres mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis Internetowy. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące konkursów i programów lojalnościowych w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń, będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane dotyczące użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu klienta przez klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości Serwisu Internetowego.

Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
a. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli się o to do nas zwrócą;

b. dostawcom usług, z którymi współpracujemy w tym w szczególności w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Poniżej lista dostawców:
Konfiguracja i utrzymanie stron Serwisu: Cechini – Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zazamcze 23, 33-370 Muszyna NIP: 7343007034.
Obsługa wysyłki newslettera: Cechini – Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zazamcze 23, 33-370 Muszyna NIP: 7343007034
Dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom – dostawcom narzędzi, których pliki cookies wykorzystujemy. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania cookies znajdziesz w dziale dot. cookies, w dalszej części tego dokumentu.
Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale także poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie Tarcza Prywatności ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

1) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – możesz uzyskać od Administratora informacje czy Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:
a. dostępu do danych;
b. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskania kopii swoich danych osobowych.
2) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych. Jeśli posiadasz konto w Serwisie Internetowym, swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać również samodzielnie po zalogowaniu się do konta w ramach Serwisu.
3) usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – możesz tego żądać gdy:
a. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
c. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
e. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.
4) zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – możesz tego żądać gdy:
a. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
c. Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
d. gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
a. przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
b. przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
6) żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać, aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
8) skargi do organu nadzorczego – jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszej Polityce prywatności. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuję Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

PLIKI „COOKIES”
Informacje ogólne
Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.
Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele:
Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Główne cele dla których wykorzystujemy cookies to cele techniczne, analityczne, marketingowe/reklamowe oraz społecznościowe. Poniżej wskazujemy szczegółowo w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie określa też zasady swojej prywatności – linki do tych zasad poszczególnych dostawców również znajdziesz poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi
.
a. konfiguracja oraz optymalizacja Serwisu Internetowego (cele techniczne);
b. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w Irlandii. Szczegóły na temat zasad ochrony prywatności Google znajdziesz w jego Polityce ochrony prywatności dostępnej pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/;
c. przygotowanie i przedstawianie użytkownikom reklam z wykorzystaniem narzędzi reklamowych Google Ads, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/;
d. zalogowanie się do konta w Serwisie Internetowym oraz popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
e. popularyzacja Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;
f. popularyzacja Serwisu za pomocą serwisu YouTube. Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl;
g. popularyzacja Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy;
h. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514.

Reklamy spersonalizowane
Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji, w tym przedstawienia spersonalizowanych reklam. W tym celu mogą zostać zachowane informacje, w tym w szczególności o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, wyszukiwanych hasłach oraz czasie skorzystania ze strony internetowej.
Reklamy spersonalizowane (czasem określane też reklamami opartymi na zainteresowaniach) to narzędzia dzięki, którym może być zwiększone dopasowanie reklam do Twoich preferencji i zainteresowań.

Edycja, wyłącznie, blokada
Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Jednocześnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie cookies zewnętrznych dostawców, jak również pikseli remaretingowych, korzystając z Network Advertising, pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.