REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.CECHINI-MUSZYNA.PL
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.cechini-muszyna.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Cechini – Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zazamcze 23 prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Cechini – Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zazamcze 23, 33-370 Muszyna NIP: 7343007034 zwaną dalej Usługodawcą.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@cechini-muszyna.pl. oraz telefonicznie pod numerami: 018 571-90-67 , 018 471-90-68

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.cechini-muszyna.pl , w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, treści publikacji i materiałów graficznych zamieszczonych przez Usługodawcę należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i Usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

§2 DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Cechini – Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cechini – Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zazamcze 23, 33-370 Muszyna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7343007034, REGON: 92917770
Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.cechini-muszyna.pl którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych Usług;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i posiada aktywne Konto;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez niego Usług, a w szczególności przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym publikowanych artykułów.

2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
a. Dostęp z komputera:
Urządzenie z dostępem do Internetu,
Dostęp do poczty elektronicznej,
Przeglądarka internetowa (Internet Explorer – wersje: 9, 10, 11, Safari wersja 5+, najnowsze wersje przeglądarek: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Mozilla Firefox OS X, Opera, Safari OS X, Google Chrome, Google Chrome OS X.
Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Java Script.

b. Dostęp z innych urządzeń:
iphone/iPad – przeglądarka Safari lub przeglądarka Google Chrome,
Telefon z systemem operacyjnym Android/tablet z systemem operacyjnym Android – przeglądarka Internet lub Google Chrome,
Dostęp do poczty elektronicznej.
4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy.

3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

4. Użytkownicy zobowiązani są do zamieszczania w Serwisie wyłącznie treści zgodnych z prawdą, a w szczególności wprowadzone treści nie mogą wprowadzać pozostałych Użytkowników w błąd.

5. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Użytkowników lub Usługodawcy.

§5 USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

a. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie artykułów publikowanych na stronie,
b. Pobranie przepisu na urządzenie Użytkownika,
c. Świadczenie Usługi Newsletter,

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie, przy czym Umowa:

a. o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

b. o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

c. o świadczenie Usługi dodawania wypowiedzi (komentarzy) w Serwisie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej dodania.

4. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

5. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy jak również poprzez usunięcie Konta.

§7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, do treści publikowanych przez lub w imieniu Usługodawcy na stronach Serwisu, w tym w szczególności tekstów, artykułów, fotografii, grafik, materiałów audio-video, stanowią własność Usługodawcy lub jego licencjodawców.

2. Usługodawca jest twórcą artykułów, jak również innych treści zamieszczonych w Serwisie, o ile nie zostały one stworzone przez inne osoby i w związku z tym przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa osobiste do tych treści.

3. Wskazane powyżej przedmioty praw własności intelektualnej ani jakiekolwiek ich części nie mogą być użyte bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie lub określonych przepisami prawa.

§8 REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Administratorem Twoich danych osobowych jest Cechini – Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Zazamcze 23, 33-370, Muszyna, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: kontakt@cechini-muszyna.pl

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

5. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

b. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@cechini-muszyna.pl. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.

3. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu